Бесплатные шаблоны Joomla 3.3 Шаблоны для Joomla 2.5


Eleccions

APÈNDIX ESTATUTARI
 
PER
 
ELECCIONS
 
PROCEDIMENT ELECTORAL
 
 
 
 
Art. Primer
 
1.- Els membres de la Junta Directiva seran proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, entre els socis amb dret a vot.
 
2.- Són electors i elegibles els socis en els quals concorrin les condicions següents: ser major d’edat, tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any i no tenir suspesa la condició de soci en el momento de la convocàtoria o en el temps de la presentación de la candidaturs.
 
3.- El procediment electoral s’ajustarà a les fases següents:
 
    a) Convocatòria de les eleccions i constitución de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral. Aprovació del cens electoral.
 
    b) Presentació i proclamación de candidatures.
 
    c) Realització de l’elecció, escrutini i proclamació de guanyadors.
 
 
Entre el dia de la Convocatòria de les eleccions i el dia de la realització, han de transcórrer un mínim de trenta dies hàbils i un màxim de seixanta.
 
 
 
 
Art. Segon 
 
1.- La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva o si s’escau, a la Comissió gestora que preveu l’article d’aquests estatuts. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb la realització d’una Assemblea general o realitzar-se independenment.
 
2.- La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins dels darrers sis mesos de la seva vigència i sempre amb l’antelació necesaria perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.
 
3.- La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar, almenys de: nombre de llocs que cal proveir; càrrecs; condicions per ser elector i candidat; dia i lloc del sorteig per a la designación dels components de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral; terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions; termini per a la presentación de candidatures; dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral i forma d’acreditació d’electors.
Es farà per tramesa directa als socis i, en tot cas, s’ha de fer pública al Tauler d’anuncis de l’Associació i haurà de comunicar-se al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya.
 
 
 
 
Art. Tercer
 
1.- Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, es disposarà la constitució de la Junta Electoral, que estarà integrada per tres membres i un nombre igual de suplents.
 
2.- Dins del dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral prendran possesió del càrrec i la constituiran formalmente, elegint als seus President i Secretari.
 
3.- Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens o les llistes electorals; l’admisió o el refús de les candidaturas i la seva proclamació; decidir, a instància de qualsevol soci, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident o reclamació que sorgeixi en el curs del procés electoral; publicar i comunicar el resultat de les eleccions.
 
4.- Les reclamacions devant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de tres dies després de que s’hagi produït el fet objecte de la impugnació. La resolución de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els tres dies següents.
 
5.- Contra els acords de la Junta Electoral, i en el seu cas, de la Mesa Electoral, pot interposar-se recurs d’alçada, en primera instància, davant els òrgans administratius corresponents.
 
 
 
 
Art. Quart 
 
1.- En el mateix acte en que siguin elegits els membres de la Junta Electoral, seran elegits els components de la mesa Electoral, que estarà composada per tres membres titulars i tres suplents.
 
2.- Dins de les quaranta-vuit hores següents a la seva elección, i en el mateix acte en que ho facin els membres de la Junta Electoral, prendran possesió del seu càrrec i es constituiran formalmente, els components de la Mesa Electoral. A l’acte de constitució se n’han d’elegir el president i el secretari.
 
3.- Les funcions de la Mesa Electoral són: Presidir i controlar l’acte de les votacions; autoritzar els interventors nomenats pels candidats; controlar l’identificació dels electors; controlar l’emissió de vot; fer l’escrutini i recompte dels resultats finals; resoldre amb immediatesa tots els incidents, consultes i problemes que sorgeixin en l’acte de la votació; estendre l’acta del procés de votación, amb especificació del nombre de vots vàlids i vots nuls, resultat de la votació, incidències, acords presos per la Mesa i manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors; publicar el resultat de l’elecció, juntamente amb la Junta Electoral.
 
 
 
 
Art. Cinquè 
 
1.- Des de l’endemà de la constitució de la Junta Electoral, s’han d’exposar o tenir a disposición dels socis, al domicili de l’Associació, durant un temps no inferior a cinc dies naturals, ni superior deu, les llistes de socis que tinguin dret a ser electors i elegibles, d’acord amb els Estatuts, que constitueixin el cens electoral.
 
2.- Les reclamacions dels socis per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes, s’han de fer per escrit adreçat a la Junta Electoral, dins el periode d’exposició de les llistes. Contra els acords de la Junta Electoral es poden interpolar els recursos que preveu l’article tercer d’aquests Estatuts.
 
3.- Dins els tres dies següents a la finaltzació del termini d’exposició del cens electoral, la Junta Electoral ha d’aprovar la llista definitiva dels socis electors i elegibles, que no es pot modificar en la resta del procès electoral.
 
 
 
 
Art. Sisè 
 
1.- Des de l’endemà que la Junta Electoral aprovi el cens definitiu, i durant un periode no inferior a set dies, ni superior a quinze, es podran presentar les candidaturas a membres de la Junta Directiva, adreçades a la Junta Electoral, que han d’anar signades pels candidats, com a prova de la seva aceptació i acompanyades de la còpia del D.N.I.
 
2.- Les candidaturas han d’anar tancades i s’han de presentar per escrit i inclouran el nom dels socis candidats amb la designació del càrrec a què es presenti cadasqú.
 
3.- Si un soci membre de la Junta Directiva o de la Comissió gestora volgués presentar-se com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
 
 
 
 
Art. Setè 
 
1.- Dins dels tres dies següents a la finalització del termini per a presentar candidatures, la Junta Electoral comprovarà que els candidats presentats reuneixin les condicions exigides i que s’han complert els tràmits establerts per aquesta fase del procès electoral. A continuació, proclamarà les candidatures que poden participar a les eleccions i refusar les que no tinguin els requisits necessaris. Si algun del components d’una candidatura no gaudeix de les condicions per a ser elegible, en quedarà exclòs, però la resta de la candidatura serà vàlida, sempre que el nombre d’admesos arribi, com a mínim, als 2/3 dels llocs a elegir, i sempre que el candidat invalidat no sigui el presentat per a ocupar el càrrec de President, en el qual cas, quedarà invalidada tota la candidatura.
 
2.- Totes les reclamacions contra les decissions de la Junta Electoral en aquesta fase del procés hauran de fer-se per escrit, d’acord al que disposa l’article tercer d’aquests Estatuts.
 
 
 
 
Art. Vuitè 
 
1.- Si no més es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directamente a la proclamació dels seus components com a elegits per a constituir la Junta Directiva.
 
2.- Si no es presentés cap candidatura, o no fossin vàlides cap de les presentades, la Junta Electoral ho comunicarà a la Junta Directiva o en el seu cas, a la Comissió gestora, que procedirà a convocar noves eleccions en el Termini màxim de tres mesos.
 
 
 
 
Art. Novè
 
1.- La realització de les eleccions serà al cap dels vint dies següents a la proclamació de les candidatures.
 
2.- Tots els incidents, reclamacions o impugnacions durant l’acte de les votacions els ha de resoldre la Mesa Electoral. Els seus acords són immediatament executius, sense que no s’interrompi, ni es pugui suspendre per aquesta causa l’acte de la votació i sense perjudici dels recursos que puguin interposar-se, d’acord amb allò previst a l’article tercer d’aquest procediment electoral.
 
3.- Finalitzat el temps previst per a la votació, que no podrà ser inferior a tres hores, la Mesa electoral realitzarà l’escrutini dels vots i el resultat final de l’elecció, que s’haurà de fer constar en l’acta corresponent.
 
 
 
 
Art. Desè 
 
1.- Correspon la proclamació de la candidatura elegida a la Junta Electoral i a la mesa Electoral, conjuntament. A l’acte podran assistir tots els socis de l’Associació. La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids, serà proclamada guanyadora.
En cas de produïr-se empat, es proclamarà com a gunyadora aquella en la qual el candidat a President tingui més antiguitat en l’Associació.
 
2.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora, s’haurà de comunicar mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a la Junta Directiva de l’Associació i al registre d’Entitats de la Generalitat.
 
3.- Contra l’acte de proclamació, podran interposar-se els recursos que es regulen a l’article tercer d’aquests Estatuts.
 
4.- Els candidadts elegits pendran posessió dels seus càrrecs dintre d’un termini no inferior a quatre dies, ni superior a set, a contar des de la seva proclamació.
 
 
 
CALENDARI PREVIST
 
Dia 01 Convocatòria d’Eleccions
 
  “  02 Junta Electoral/Mesa Electoral
 
  “ 03 Exposició llistes d’electors
 
  “ 11 Inici presentació de Candidatures
 
  “ 18 Fí presentació de Candidatures
 
  “ 21 Proclamació de Candidatures
 
 
 
 
Observació: S’entén que els dies són “hàbils”.

Ruta al inicio del Camino

Planificación de la rurta desde su dirección al comienzo del Camino del EbroRuta a l'inici del Camí

Planificació de la rurta des de la seva direcció al començament del Camí de l'Ebre